Translations

Language Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
Bulgarian (bg_BG)
71.1% 86.6% 0.0% 0 0 Translate
French (fr_FR)
32.6% 7.8% 0.0% 2 0 Translate
Hebrew (he_IL)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Italian (it_IT)
61.5% 75.0% 0.0% 2 0 Translate
Japanese (ja_JP)
71.1% 86.6% 0.0% 3 0 Translate
Persian (Iran)
100.0% 100.0% 0.0% 3 0
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
Russian (ru_RU)
71.1% 86.6% 0.0% 0 0 Translate
Simplified Chinese
61.5% 75.0% 0.0% 4 0 Translate
Spanish (es_ES)
100.0% 100.0% 0.0% 3 0
Swedish (sv_SE)
67.3% 85.6% 0.0% 5 0 Translate
Vietnamese
100.0% 100.0% 0.0% 0 0

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

When User Action Translation
5 days ago None Commited changes FreePBX/vmblast - Vietnamese
5 days ago PETER Translation changed FreePBX/vmblast - Vietnamese
Mỗi hệ thống PBX có thể có một nhóm Voicemail Blast Group mặc định riêng. Nếu được chỉ định, các máy nhánh có thể được tự động thêm (hoặc xóa) khỏi nhóm mặc định này trong tab Extensions (hoặc Users) .<br />Làm cho nhóm này mặc định sẽ không đánh dấu check vào tùy chọn từ nhóm mặc định hiện tại nếu được chỉ định.
6 days ago None Commited changes FreePBX/vmblast - Vietnamese
6 days ago PETER Translation changed FreePBX/vmblast - Vietnamese
Voicemail Blasting ( Một Mô đun của PBX)
6 days ago PETER Translation changed FreePBX/vmblast - Vietnamese
Bảng mới đã được mở rộng
6 days ago PETER Translation changed FreePBX/vmblast - Vietnamese
Lỗi khi mở rộng bảng vmblast_groups
a week ago PETER Translation completed FreePBX/vmblast - Vietnamese
a week ago PETER New translation FreePBX/vmblast - Vietnamese
Mặc định Group Inclusion
a week ago None Commited changes FreePBX/vmblast - Vietnamese
a week ago None Commited changes FreePBX/vmblast - Vietnamese
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year