Translations

Language Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
Bulgarian (bg_BG)
90.0% 98.9% 0.0% 0 0 Translate
French (fr_FR)
70.0% 16.7% 0.0% 0 0 Translate
German (de_DE)
10.0% 1.0% 0.0% 0 0 Translate
Hebrew (he_IL)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Japanese (ja_JP)
90.0% 98.9% 0.0% 3 0 Translate
Persian (Iran)
90.0% 87.4% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Brazil)
90.0% 87.4% 0.0% 0 0 Translate
Russian (ru_RU)
90.0% 98.9% 0.0% 0 0 Translate
Simplified Chinese
65.0% 21.4% 0.0% 1 0 Translate
Spanish (es_ES)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Swedish (sv_SE)
80.0% 86.3% 0.0% 0 0 Translate
Vietnamese
100.0% 100.0% 0.0% 0 0

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

When User Action Translation
6 days ago None Commited changes FreePBX/outroutemsg - German
6 days ago Nils New translation FreePBX/outroutemsg - German
Einstellung
6 days ago Nils New translation FreePBX/outroutemsg - German
Zurücksetzen
2 months ago Nils Resource update FreePBX/outroutemsg - German
2 months ago None Commited changes FreePBX/outroutemsg - German
7 months ago None Commited changes FreePBX/outroutemsg - Vietnamese
7 months ago PETER Translation changed FreePBX/outroutemsg - Vietnamese
Tin nhắn hay âm báo sẽ được phát nếu trung kế báo cáo số hay địa chỉ không đầy đủ. Thông thường điề này có nghĩa là số mà bạn đang gọi quá ngắn. Mặc định tin nhắn là <br> " Số bạn vừa quay ngoài vùng dịch vụ. Vui lòng kiểm tra số và thử lại. "<br>Hangupcase là 28
7 months ago PETER Translation completed FreePBX/outroutemsg - Vietnamese
7 months ago PETER New translation FreePBX/outroutemsg - Vietnamese
Các sự cố trung kế
7 months ago None Commited changes FreePBX/outroutemsg - Vietnamese
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year