Translations

Language Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
Bulgarian (bg_BG)
60.0% 66.8% 0.0% 0 0 Translate
French (fr_FR)
66.6% 27.6% 0.0% 0 0 Translate
German (de_DE)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Hebrew (he_IL)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Italian (it_IT)
60.0% 66.8% 0.0% 0 0 Translate
Japanese (ja_JP)
70.0% 79.2% 0.0% 2 0 Translate
Persian (Iran)
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
Russian (ru_RU)
86.6% 85.7% 0.0% 0 0 Translate
Simplified Chinese
60.0% 66.8% 0.0% 0 0 Translate
Spanish (es_ES)
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
Swedish (sv_SE)
66.6% 78.8% 0.0% 4 0 Translate
Vietnamese
100.0% 100.0% 0.0% 0 0

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

When User Action Translation
7 months ago PETER Translation completed FreePBX/languages - Vietnamese
7 months ago PETER New translation FreePBX/languages - Vietnamese
Chỉnh sửa đối tượng ngôn ngữ
7 months ago None Commited changes FreePBX/languages - Vietnamese
7 months ago PETER Translation changed FreePBX/languages - Vietnamese
Sau khi cài đặt ngôn ngữ thì gửi người gọi đến đâu.
7 months ago PETER New translation FreePBX/languages - Vietnamese
Sau khi cài đặt ngôn ngữ thì gửi người gọi đến đâu
7 months ago PETER New translation FreePBX/languages - Vietnamese
Dãy ngôn ngữ hợp lệ
7 months ago PETER New translation FreePBX/languages - Vietnamese
Điều này sẽ tạo ra tất cả các tin nhắn và các nhắc nhở thoại để sử dụng ngôn ngữ lựa chọn nếu được cài đặt. Các ngôn ngữ có thể được thêm hoặc xóa trong mô đun Âm thanh ngôn ngữ ( Sound Languages)
7 months ago PETER New translation FreePBX/languages - Vietnamese
Điều này sẽ tạo ra tất cả các tin nhắn và các nhắc nhở thoại để sử dụng ngôn ngữ lựa chọn nếu được cài đặt.
7 months ago PETER New translation FreePBX/languages - Vietnamese
Tên mô tả của đối tượng ngôn ngữ này. Ví dụ "French Main IVR"
7 months ago PETER New translation FreePBX/languages - Vietnamese
Mã ngôn ngữ Asterisk bạn muốn thay đổi. Ví dụ "fr" là Tiếng Pháp, "De" là tiếng Đức
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year