Translations

Language Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
Bulgarian (bg_BG)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
French (fr_FR)
16.6% 2.2% 0.0% 0 0 Translate
German (de_DE)
8.3% 0.5% 0.0% 0 0 Translate
Hebrew (he_IL)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Italian (it_IT)
75.0% 65.1% 0.0% 1 0 Translate
Japanese (ja_JP)
91.6% 67.4% 0.0% 1 1 Translate
Persian (Iran)
91.6% 99.4% 8.3% 1 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
Russian (ru_RU)
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
Simplified Chinese
75.0% 65.1% 0.0% 1 0 Translate
Spanish (es_ES)
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
Swedish (sv_SE)
75.0% 65.1% 0.0% 1 0 Translate
Vietnamese
100.0% 100.0% 0.0% 0 0

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

When User Action Translation
7 months ago None Commited changes FreePBX/dundicheck - Vietnamese
7 months ago PETER Translation changed FreePBX/dundicheck - Vietnamese
Số bạn đang sử dụng, %s, đang khả dụng tại một trong những tuyến DUNDi mà bạn đã cấu hình trên hệ thống. Điều này khiến bạn không thể sử dụng số này trên hệ thống này. Ngay cả khi cấu hình tuyến đường không duyệt con số này, bạn vẫn sẽ bị chặn không cho tạo ra nó. Nếu đây không phải là lỗi, thì bạn sẽ phải hủy xuất bản số này trên thiết lập DUNDi từ xa của bạn, vô hiệu trung kế DUNDi, hoặc vô hiệu module này để tránh các đánh dấu Check. Nếu không, hãy xóa %s khỏi hệ thống từ xa trước khi tạo ra nó.
7 months ago None Commited changes FreePBX/dundicheck - Vietnamese
7 months ago PETER Translation changed FreePBX/dundicheck - Vietnamese
Số bạn đang sử dụng, %s, đang khả dụng tại một trong những tuyến DUNDi mà bạn đã cấu hình trên hệ thống. Điều này khiến bạn không thể sử dụng số này trên hệ thống này. Ngay cả khi cấu hình tuyến đường không duyệt con số này, bạn vẫn sẽ bị chặn không cho tạo ra nó. Nếu đây không phải là lỗi, thì bạn sẽ phải hủy xuất bản số này trên thiết lập DUNDi từ xa của bạn, vô hiệu trung kế DUNDi, hoặc vô hiệu module này để tránh các kiểm tra. Nếu không, hãy xóa %s khỏi hệ thống từ xa trước khi tạo ra nó.
7 months ago PETER Translation changed FreePBX/dundicheck - Vietnamese
Giao thức DUNDi:
7 months ago PETER Translation completed FreePBX/dundicheck - Vietnamese
7 months ago PETER New translation FreePBX/dundicheck - Vietnamese
Mô đun này sẽ kiểm tra tất cả các trung kế đã được cấu hình và kích hoạt như một phần của chức năng đăng ký máy nhánh, và báo cáo các xung đột nếu các site khác có cùng các máy nhánh. Điều này không lọc theo các mẫu số ( Pattern) của tuyến mà nó sẽ lấy bất kỳ số nào đang được tạo và báo cáo một xung đột nếu trung kế đó có thể sử dụng cho cuộc gọi của số đó.
7 months ago None Commited changes FreePBX/dundicheck - Vietnamese
7 months ago PETER Translation changed FreePBX/dundicheck - Vietnamese
Số bạn đang sử dụng, % s, đang khả dụng tại một trong những tuyến DUNDi mà bạn đã cấu hình trên hệ thống. Điều này khiến bạn không thể sử dụng số này trên hệ thống này. Ngay cả khi cấu hình tuyến đường không duyệt con số này, bạn vẫn sẽ bị chặn không cho tạo ra nó. Nếu đây không phải là lỗi, thì bạn sẽ phải hủy xuất bản số này trên thiết lập DUNDi từ xa của bạn, vô hiệu trung kế DUNDi, hoặc vô hiệu module này để tránh các kiểm tra. Nếu không, hãy xóa % s khỏi hệ thống từ xa trước khi tạo ra nó.
7 months ago PETER New translation FreePBX/dundicheck - Vietnamese
Số bạn đang sử dụng,% s, đang khả dụng tại một trong những tuyến DUNDi mà bạn đã cấu hình trên hệ thống. Điều này khiến bạn không thể sử dụng số này trên hệ thống này. Ngay cả khi cấu hình tuyến đường không duyệt con số này, bạn vẫn sẽ bị chặn không cho tạo ra nó. Nếu đây không phải là lỗi, thì bạn sẽ phải hủy xuất bản số này trên thiết lập DUNDi từ xa của bạn, vô hiệu trung kế DUNDi, hoặc vô hiệu module này để tránh các kiểm tra. Nếu không, hãy xóa % s khỏi hệ thống từ xa trước khi tạo ra nó.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year