This translation is currently locked for updates!

Translate

Default number to dial when a voicemail user 'zeros out' if enabled. This can be overriden for each extension with the VMX Locater option that is valid even when VMX Locater is not enabled. This can be any number including an external number and there is NO VALIDATION so it should be tested after configuration.
SourceTranslationState
101
Customize which sound file is used instead of the default prompt that says: "password"
Tùy chỉnh tệp âm thanh được sử dụng thay thế cho nhắc nhở mặc định nói là:"Password"
102
Customize which sound file is used instead of the default prompt that says: ...
Tùy chỉnh tệp âm thanh được sử dụng thay thế cho nhắc nhở mặc định nói là:..
103
Customize which sound file is used when the user times out while recording a prepend message instead of the default prompt that says "then press pound"
Tùy chỉnh tệp âm thanh được sử dụng khi người dùng quá giờ trong khi ghi một tin nhắn thêm vào trước thay thế cho lời nhắc nhở nói là "then press pound"
104
Date
Ngày
105
Day of week (Saturday, Sunday, ...)
Ngày trong tuần ( Thứ bảy, Chủ nhật,...)
106
Default number to dial when a voicemail user 'zeros out' if enabled. This can be overriden for each extension with the VMX Locater option that is valid even when VMX Locater is not enabled. This can be any number including an external number and there is NO VALIDATION so it should be tested after configuration.
Số mặc định để quay số khi một người dùng thư thoại 'zeros out' ( trả về trạng thái cũ) khi được kích hoạt. Điều này có thể bị ghi đè đối với mỗi máy nhánh với tùy chọn Bộ định vị VMX cho mỗi phần mở rộng với VMX Locater tùy chọn đó là hợp lệ ngay cả khi VMX Locater không được kích hoạt. Đây có thể là bất kỳ số nào bao gồm cả một số bên ngoài và không có giá trị vì vậy nó nên được kiểm tra sau khi cấu hình.
107
Delete
Xóa
108
Delete All Temporary Greetings
Xóa toàn bộ Lời chào tạm thời
109
Delete All Unavailible Greetings
Xóa toàn bộ lời chào không khả dụng
110
Delete Busy Message
Xóa Tin nhắn bận
111
Delete Recorded Name
Xóa Tên được ghi

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings were found in the glossary.

Source information

Source string location
views/dialplan.php:115
Source string age
3 years ago
Translation file
i18n/vi/LC_MESSAGES/voicemail.po, translation unit 106
String priority
Medium