This translation is currently locked for updates!

Translate

None
SourceTranslationState
41
Message to be played to the person RECEIVING the call, if 'Confirm Calls' is enabled.<br><br>To add additional recordings use the "System Recordings" MENU above
Tin nhắn sẽ được phát tới người đang nhận cuộc gọi, nếu tính năng 'Xác nhận cuộc gọi" ('Confirm Calls') được kích hoạt. <br><br> Để thêm các ghi âm bổ sung vui lòng sử dụng MENU "System Recordings" ở trên
42
Message to be played to the person RECEIVING the call, if the call has already been accepted before they push 1.<br><br>To add additional recordings use the "System Recordings" MENU above
Tin nhắn sẽ được phát tới người đang nhận cuộc gọi nếu cuộc gọi này đã được chấp nhận trước khi nhấn phím 1.<br><br> Để thêm các ghi âm bổ sung vui lòng sử dụng MENU "System Recordings" ở trên
43
Mode
Chế độ
44
Never
Không bao giờ
45
No
Không
46
None
Không có
47
Only ringall, ringallv2, hunt and the respective -prim versions are supported when confirmation is checked
Chỉ có ringall, ringallv2, hunt và các phiên bản prim tương ứng được hỗ trợ khi đánh dấu check vào confirmation
48
Outside Calls Fixed CID Value
Gía trị CID cố định của các cuộc gọi bên ngoài
49
Override the ringer volume. Note: This is only valid for %s phones at this time
Ghi đè âm lượng chuông. Lưu ý: Điều này chỉ hợp lệ cho các điện thoại %s tại thời điểm hiện tại
50
Play Music On Hold
Phát nhạc chờ
51
Please enter a valid Group Description
Vui lòng nhập một mô tả Nhóm hợp lệ
ComponentTranslationState
FreePBX/announcement
Không có gì hết
FreePBX/cidlookup
Không
FreePBX/paging
Không có
FreePBX/contactmanager
Không có
FreePBX/userman
Không có
FreePBX/dahdiconfig
None (Không có)
FreePBX/framework
Không có

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings were found in the glossary.

Source information

Source string location
views/advanced_form.php:194 views/form.php:106
Source string age
4 years ago
Translation file
i18n/vi/LC_MESSAGES/ringgroups.po, translation unit 46
String priority
Medium
Failing checks