Translate

fatal error occurred populating defaults, check module
SourceTranslationState
40
Use to configure Various Asterisk IAX Settings in the General section of iax.conf.
Sử dụng để cấu hình các cài đặt IAX Asterisk trong phần General của iax.conf.
41
Yes
42
You may set any other IAX settings not present here that are allowed to be configured in the General section of iax.conf. There will be no error checking against these settings so check them carefully. They should be entered as:<br /> [setting] = [value]<br /> in the boxes below. Click the Add Field box to add additional fields. Blank boxes will be deleted when submitted.
Bạn có thể cài đặt bất kỳ các cài đặt IAX nào khác mà hiện nó không được nêu ở đây. Chúng được phép cấu hình trong phần General của iax.conf. Việc kiểm tra lỗi sẽ không được thực hiện trên các cài đặt này cho nên bạn cần phải cẩn thận khi đánh dấu check trên các cài đặt này. Chúng phải được nhập dưới dạng: <br /> [setting] = [value] <br /> trong các hộp thoại dưới đây. Nhấp vào hộp thoại Add Field (Thêm trường) để thêm các trường bổ sung. Các hộp thoại khi gửi sẽ bị xóa.
43
already exists
Đã tồn tại
44
checking for iaxsettings table..
Đang kiểm tra bảng iaxsettings..
45
fatal error occurred populating defaults, check module
Lỗi cực nghiêm trọng xảy ra khi populating các mặc định, kiểm tra mô đun
46
high
cao
47
low
thấp
48
medium
trung bình
49
none, creating table
không có, đang tạo bảng
50
populating default codecs..
Đang populating các codec mặc định..

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings were found in the glossary.

Source information

Source string location
install.php:47
Source string age
3 years ago
Translation file
i18n/vi/LC_MESSAGES/iaxsettings.po, translation unit 45
String priority
Medium