Translate

No networks selected
SourceTranslationState
154
No Trusted Network or Host defined
Không có mạng an toàn hay Host xác định nào
155
No Trusted Network or Host has been defined. Every server should have a 'Trusted' host or network to ensure that in case of configuration error, the machine is still accessible.
Không có mạng hay host an toàn nào được xác định. Mỗi máy chủ nen có một mạng hay host thuộc "Trusted" để đảm bảo trong trường hợp lỗi cấu hình, máy vẫn có thể truy nhập được.
156
No custom services currently defined.
Hiện không có dịch vụ tùy chỉnh nào xác định.
157
No hosts!
Không có host nào!
158
No network identifiers supplied
Không có định danh mạng nào được cung cấp
159
No networks selected
160
Normally this should be set to <strong>Disabled</strong> unless you are debugging network connectivity.
Thông thường nên cài đặt nó về<strong>Disabled</strong> trừ khi bạn đang gỡ lỗi kết nối mạng.
161
Note that changes to the firewall are effective immediately.
Lưu ý rằng những thay đổi trên firewall sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
162
Note that if you have explicitly granted 'External' connections access to a protocol, this filtering and rate limiting will not be used. This is only used when an incoming connection <strong>would normally be blocked</strong>.
Lưu ý rằng nếu bạn cho phép các kết nối bên ngoài truy cập vào một giao thức, việc lọc và hạn chế tốc độ (filtering and rate limiting) sẽ không được sử dụng. Chúng chỉ được sử dụng khi một kết nối đến <strong>bị chặn </strong>.
163
Note that the 'Reject' setting explicitly blocks that service totally, and can only be overridden by access from a Trusted Zone. This is functionally equivalent to turning off access from all zones, unless you are running an extra Firewall plugin.
Lưu ý rằng cài đặt 'Reject' chặn hoàn toàn các dịch vụ, và chỉ có thể được ghi đè bằng cách truy cập từ một Trusted Zone. Đây là chức năng tương đương với việc tắt truy cập từ tất cả các zone, trừ khi bạn đang chạy một plugin Firewall bổ sung.
164
Number of Currently Rate-Limited Clients:
Số lượng máy khách bị giới hạn tốc độ ở hiện tại:

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings were found in the glossary.

Source information

Source string location
assets/js/views/main.js:217
Source string age
7 months ago
Translation file
i18n/vi/LC_MESSAGES/firewall.po, translation unit 159
String priority
Medium