Translate

None
SourceTranslationState
67
Method not supported
Phương thức không được hỗ trợ
68
Mode
Chế độ
69
Much like a ring group, but works on individual extensions. When someone calls the extension, it can be setup to ring for a number of seconds before trying to ring other extensions and/or external numbers, or to ring all at once, or in other various 'hunt' configurations. Most commonly used to ring someone's cell phone if they don't answer their extension.
giống như một ring group, nhưng lại làm việc trên các máy nhánh cá nhấn. Khi ai đó gọi vào máy nhánh, nó cỏ thẻ được thiết lập đẻ đổ chuông trong khoảng ít giây trước khi đổ chuông các máy nhánh khác và/hoặc các số máy nội bộ, hoặc đổ chuông tất cả các máy trong cùng một lúc, hoặc trong các cấu hình 'hunt'. Thông thường hầu hết nó được sử dụng để đổ chuông điện thoại di động của ai đó nếu họ không muốn trả lời máy nhánh của họ.
70
No
Không
71
No Answer
Không trả lời
72
None
Không có
73
Normal Extension Behavior
Trạng thái bình thường của máy nhánh
74
Note: Any local extension added will skip that local extension's FindMe/FollowMe, if you wish the system to use another extension's FindMe/FollowMe append a # onto that extension, eg 105#
Lưu ý: Bất kỳ máy nhánh tại chỗ nào được thêm vào đều sẽ bỏ qua chức năng FindMe/FollowMe của nó, nếu bạn muốn hệ thống sử dụng tính năng FindMe/FollowMe của một máy nhánh khác thì hãy thêm vào vào sau máy nhánh đó dấu #, ví dụ 105#
75
Only ringall, ringallv2, hunt and the respective -prim versions are supported when confirmation is checked
chỉ ringall, ringallv2, hunt và các phiên bản prim tương ứng mới được hỗ trợ khi bị kiểm tra xác nhận
76
Optional destination call is routed to when the call is not answered on an otherwise idle phone. If the phone is in use and the call is simply ignored, then the busy destination will be used.
Cuộc gọi có điểm đích tùy chịn được định tuyến khi cuộc gọi không được trả lời trên một điện thoại đang rỗi. Nếu điện thoại đang được sử dụng và cuộc gọi bị bỏ qua, thì sau đó điểm đích bận sẽ được sử dụng.
77
Outside Calls Fixed CID Value
Gía trị CID cố định của các cuộc gọi bên ngoài
ComponentTranslationState
FreePBX/announcement
Không có gì hết
FreePBX/cidlookup
Không
FreePBX/paging
Không có
FreePBX/contactmanager
Không có
FreePBX/userman
Không có
FreePBX/dahdiconfig
None (Không có)
FreePBX/framework
Không có

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings were found in the glossary.

Source information

Source string location
functions.inc.php:644 functions.inc.php:867 views/form.php:78 views/form.php:447
Source string age
4 years ago
Translation file
i18n/vi/LC_MESSAGES/findmefollow.po, translation unit 72
String priority
Medium
Failing checks