Translate

Toggles 'report accept call with charge'; whether or not report to the other end 'accept call with charge'. This setting has no effect with most telcos and is usually is safe.<br />Leave the default (yes), but once in a while when interconnecting with old PBXs this may be useful. <br />Concretely this affects the Group B signal used to accept calls. <br />The application DAHDIAcceptR2Call can also be used to decide this in the dial plan in a per-call basis instead of doing it here for all calls.<br /> <strong>Default:</strong>yes
SourceTranslationState
426
This option allows you to specify the type signaling for this analog device.
Tùy chọn này cho phép bạn xác định kiểu tín hiệu đối với các thiết bị analog.
427
This option, only functional when the Echo Cancellation NLP Type option is set to Suppression NLP, specifies the maximum amount of dB that the NLP should attenuate the residual echo (VPMADT032 only). Lower numbers mean that the NLP will provide less suppression (the residual echo will sound louder). Higher numbers, especially those approaching or equaling the Echo Cancellation NLP Threshold option, will nearly mute the residual echo. The default setting is 24 dB
Tùy chọn này, chỉ hoạt động khi tùy chọn kiểu NLP của Triệt Echo được cài đặt là Suppression NLP ( Khử NLP), xác định lượng dB tối đa mà NLP cần để làm suy giảm echo còn lại (chỉ VPMADT032). Với số thấp hơn thì NLP sẽ cung cấp suppression ít hơn (Các echo còn lại sẽ lớn hơn). Với số cao hơn, đặc biệt là những số đang tiếp cận hoặc tương đương với tùy chọn Echo Cancellation NLP Threshold ( Ngưỡng NLP triệt Echo) thì các echo còn lại sẽ dường như bị tắt luôn. Cài đặt mặc định là 24 dB
428
This option, only functional when the Echo Cancellation NLP Type option is set to Suppression NLP, specifies the maximum amount of dB that the NLP should attenuate the residual echo (VPMADT032 only). Lower numbers mean that the NLP will provide less suppression (the residual echo will sound louder). Higher numbers, especially those approaching or equaling the Echo Cancellation NLP Threshold option, will nearly mute the residual echo. The default setting is 24 dB.
Tùy chọn này, chỉ hoạt động khi tùy chọn kiểu NLP của Triệt Echo được cài đặt là Suppression NLP ( Khử NLP), xác định lượng dB tối đa mà NLP cần để làm suy giảm echo còn lại (chỉ VPMADT032). Với số thấp hơn thì NLP sẽ cung cấp suppression ít hơn (Các echo còn lại sẽ lớn hơn). Với số cao hơn, đặc biệt là những số đang tiếp cận hoặc tương đương với tùy chọn Echo Cancellation NLP Threshold ( Ngưỡng NLP triệt Echo) thì các echo còn lại sẽ dường như bị tắt luôn. Cài đặt mặc định là 24 dB.
429
This setting must be enabled on both ports involved, and the "facilityenable" setting must also be enabled to allow sending the transfer to the ISDN switch, since it sent in a FACILITY message
Cài đặt này sẽ kích hoạt cả hai cổng giao tiếp liên quan, và cài đặt "facilityenable" phải được kích hoạt để cho phép việc gửi các truyền tải tới bộ chuyển mạch ISDN, vì nó đã được gửi trong một tin nhắn FACILITY
430
This will reload the page
Điều này sẽ tải lại trang
431
Toggles 'report accept call with charge'; whether or not report to the other end 'accept call with charge'. This setting has no effect with most telcos and is usually is safe.<br />Leave the default (yes), but once in a while when interconnecting with old PBXs this may be useful. <br />Concretely this affects the Group B signal used to accept calls. <br />The application DAHDIAcceptR2Call can also be used to decide this in the dial plan in a per-call basis instead of doing it here for all calls.<br /> <strong>Default:</strong>yes
432
Tone Region
Vùng nhạc
433
Transmit Gain
Tăng cường truyền tải
434
Type
Kiểu
435
UAE
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
436
UK
Vương quốc Anh (UK)

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings were found in the glossary.

Source information

Source string location
views/dahdi_mfcr2_settings.php:283
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/vi/LC_MESSAGES/dahdiconfig.po, translation unit 431
String priority
Medium