Translation status

Strings290
95.5%
Words3988
85.6%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website http://www.freepbx.org/
Instructions for translators http://wiki.freepbx.org/display/DC/Translating+FreePBX+with+Weblate
Translation file i18n/vi/LC_MESSAGES/queues.po

Other components

Project Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
announcement
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
arimanager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queuemetrics
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
xmpp
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
asterisk-cli
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
asteriskinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
backup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
calendar
97.8% 97.4% 0.0% 0 0 Translate
blacklist
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
bulkhandler
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callback
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callforward
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callrecording
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callwaiting
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
campon
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cdr
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
webrtc
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
conferences
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
weakpasswords
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
voicemail
98.7% 96.8% 0.1% 6 0 Translate
vmblast
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ucp
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ttsengines
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
tts
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
timeconditions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
superfecta
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
speeddial
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
daynight
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dashboard
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
certman
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cidlookup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cxpanel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
contactmanager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dahdiconfig
99.5% 94.8% 0.0% 19 0 Translate
customappsreg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dictate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digiumaddoninstaller
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digium_phones
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
directory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
donotdisturb
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
disa
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dundicheck
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
fax
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
extensionsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
featurecodeadmin
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
findmefollow
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
firewall
100.0% 100.0% 0.0% 0 1
infoservices
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
framework
11.0% 10.0% 0.0% 10 0 Translate
fw_langpacks
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
hotelwakeup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
iaxsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
irc
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ivr
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
javassh
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pbdirectory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languages
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languagestatus
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
logfiles
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
miscapps
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
manager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
music
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
miscdests
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
outroutemsg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
motif
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
parking
37.3% 29.2% 0.0% 0 0 Translate
paging
6.1% 6.7% 0.0% 0 0 Translate
phpinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
phonebook
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
phpagiconf
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pinsets
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
presencestate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queueprio
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
printextensions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
recordings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restapi
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restart
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ringgroups
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
setcid
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
sipsettings
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
userman
0.2% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
soundlang
100.0% 100.0% 0.0% 0 0

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

When User Action Translation
a month ago None Commited changes FreePBX/queues - Vietnamese
a month ago PETER New translation FreePBX/queues - Vietnamese
Hàng đợi: updatecdr, chỉ hợp lệ với Asterisk 1.6 trở lên. Tùy chọn này được thực hiện nhằm bắt chước hành vi chan_agents của trường CDR dstchannel của một cuộc gọi với một tên tổng đài viên mà nó được cài đặt nếu nó sẵn có tại thời gian đăng nhập với tham số AddQueueMember membername hoặc với các thành viên động.
a month ago PETER New translation FreePBX/queues - Vietnamese
Cung cấp biểu thức regex tùy chọn mà nó sẽ được áp dụng đối với các số gọi lại của tổng đài viên. Nếu số gọi lại không vượt qua bộ lọc regex thì nó sẽ được xem là không hợp lệ. Điều này có thể được sử dụng để hạn chế các tổng đài viên tới các máy nhánh trong một phạm vi, không cho phép gọi lại để bao gồm các phím như * hoặc bất kỳ cách sử dụng nào khác thích hợp. Một ví dụ, đầu vào có thể là:<br />^([2-4][0-9]{3})$<br /> Điều này sẽ hạn chế các tổng đài viên đến các máy nhánh 2000-4999. Hoặc <br /> ^ ([0-9] +) $ sẽ cho phép bất kỳ độ dài của đầu vào nào, nhưng hạn chế phím *. <br /> Chú ý: đảm bảo bạn hiểu bạn đang làm gì hoặc để trống!
a month ago None Resource update FreePBX/queues - Vietnamese
a month ago PETER New translation FreePBX/queues - Vietnamese
Asterisk timeoutpriority. Trong chế độ 'Strict' (Nghiêm ngặt), khi nhấn 'Max Wait Time' (Thời gian chờ Tối đa) của người gọi, chúng sẽ được kéo ra khỏi hàng đợi ngay lập tức. Trong chế độ 'Loose', nếu một thành viên trong hàng đợi đang đổ chuông cuộc gọi này thì chúng ta sẽ đợi cho đến khi hàng đợi ngừng đổ chuông hoặc nếu không cuộc gọi sẽ bị từ chối bởi thành viên hàng đợi trước khi người gọi ra khỏi hàng đợi. Điều này có nghĩa là 'Max Wait Time' có thể được kết hợp giữa 'Max Wait Time' + 'Agent Timeout'.
a month ago None Commited changes FreePBX/queues - Vietnamese
a month ago PETER New translation FreePBX/queues - Vietnamese
wrandom ( ngẫu nhiên w)
a month ago PETER Translation changed FreePBX/queues - Vietnamese
giây
a month ago PETER New translation FreePBX/queues - Vietnamese
giây
a month ago PETER New translation FreePBX/queues - Vietnamese
thứ tự thứ hai
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 290 3988
Translated 95.5% 277 3417
Fuzzy 1.0% 3
Failing check 0.6% 2

Last activity

Last change Aug. 8, 2017, 3:22 p.m.
Last author PETER

Activity in last 30 days

Activity in last year