Translation status

Strings17
100.0%
Words138
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website http://www.freepbx.org/
Instructions for translators http://wiki.freepbx.org/display/DC/Translating+FreePBX+with+Weblate
Translation file i18n/vi/LC_MESSAGES/queueprio.po

Other components

Project Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
announcement
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
arimanager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queuemetrics
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
xmpp
95.1% 93.3% 0.0% 0 0 Translate
asterisk-cli
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
asteriskinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
backup
97.0% 96.7% 0.0% 0 0 Translate
calendar
97.8% 97.4% 0.0% 0 0 Translate
blacklist
98.0% 95.8% 0.0% 0 0 Translate
bulkhandler
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callback
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callforward
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callrecording
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callwaiting
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
campon
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cdr
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
webrtc
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
conferences
98.6% 93.1% 0.0% 1 0 Translate
weakpasswords
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
voicemail
97.4% 95.7% 0.1% 7 0 Translate
vmblast
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ucp
83.4% 74.0% 0.0% 0 0 Translate
ttsengines
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
tts
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
timeconditions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
superfecta
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
speeddial
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
daynight
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dashboard
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
certman
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
cidlookup
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
cxpanel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
contactmanager
97.3% 98.4% 0.0% 0 0 Translate
dahdiconfig
99.5% 94.8% 0.0% 20 0 Translate
customappsreg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dictate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digiumaddoninstaller
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digium_phones
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
directory
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
donotdisturb
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
disa
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dundicheck
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
fax
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
extensionsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
featurecodeadmin
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
findmefollow
100.0% 100.0% 0.0% 2 0
firewall
99.6% 99.9% 0.0% 0 1 Translate
infoservices
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
framework
10.9% 10.0% 0.0% 10 0 Translate
fw_langpacks
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
hotelwakeup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
iaxsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
irc
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ivr
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
javassh
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pbdirectory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languages
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languagestatus
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
logfiles
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
miscapps
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
manager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
music
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
miscdests
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
outroutemsg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
motif
45.6% 69.2% 0.0% 1 0 Translate
parking
37.3% 29.2% 0.0% 1 0 Translate
paging
6.1% 6.7% 0.0% 0 0 Translate
phpinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
phonebook
94.4% 90.2% 0.0% 0 0 Translate
phpagiconf
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pinsets
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
presencestate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
printextensions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queues
95.5% 85.6% 1.0% 3 0 Translate
recordings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restapi
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restart
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ringgroups
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
setcid
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
sipsettings
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
userman
0.2% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
soundlang
100.0% 100.0% 0.0% 0 0

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

When User Action Translation
6 months ago None Commited changes FreePBX/queueprio - Vietnamese
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/queueprio - Vietnamese
Ưu tiên hàng chờ cho phép bạn cài đặt quyền ưu tiên của người gọi trong một hàng chờ. Theo mặc định, quyền ưu tiên của người gọi được cài đặt là 0. Cài đặt quyền ưu tiên cao hơn sẽ đặt người gọi đứng trước những người gọi khác đã có trong hàng đợi. Quyền ưu tiên sẽ áp dụng cho bất cứ hàng đợi nào mà người gọi này được hướng tới. Bạn thường sẽ cài đặt một điểm đích tới một hàng đợi, tuy nhiên điều này không cần thiết. Bạn sẽ cài đặt điểm đích của một khách hàng ưu tiên DID tới một IVR được sử dụng bởi những DID khác, ví dụ, bất kỳ hàng đợi tiếp theo nào được nhập thì sẽ được nhập với quyền ưu tiên này
6 months ago PETER New translation FreePBX/queueprio - Vietnamese
Ưu tiên hàng chờ cho phép bạn cài đặt quyền ưu tiên của người gọi trong một hàng chờ. Theo mặc định, quyền ưu tiên của người gọi được cài đặt là 0. Cài đặt quyền ưu tiên cao hơn sẽ đặt người gọi đứng trước những người gọi khác đã có trong hàng đợi. Quyền ưu tiên sẽ áp dụng cho bất cứ hàng đợi nào mà người gọi này được hướng tới. Bạn thường sẽ cài đặt một điểm đích tới một hàng đợi, tuy nhiên điều này không cần thiết. Bạn sẽ cài đặt điểm đích của một khách hàng ưu tiên DID tới một IVR được sử dụng bởi những DID khác, ví dụ, bất kỳ hàng đợi tiếp theo nào được nhập thì sẽ được nhập với quyền ưu tiên này.
6 months ago None Commited changes FreePBX/queueprio - Vietnamese
6 months ago PETER New translation FreePBX/queueprio - Vietnamese
Tên mô tả của ví dụ Ưu tiên hàng đợi này.
6 months ago PETER New translation FreePBX/queueprio - Vietnamese
Ưu tiên hàng đợi cài đặt trong khoảng 0-20
6 months ago PETER New translation FreePBX/queueprio - Vietnamese
Gửi đi
6 months ago PETER New translation FreePBX/queueprio - Vietnamese
Cài đặt lại
6 months ago PETER New translation FreePBX/queueprio - Vietnamese
Các ưu tiên hàng đợi
6 months ago PETER New translation FreePBX/queueprio - Vietnamese
Ưu tiên hàng đợi: %s
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 17 138
Translated 100.0% 17 138
Fuzzy 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change July 11, 2017, 8 p.m.
Last author PETER

Activity in last 30 days

Activity in last year