Translation status

Strings23
100.0%
Words233
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website http://www.freepbx.org/
Instructions for translators http://wiki.freepbx.org/display/DC/Translating+FreePBX+with+Weblate
Translation file i18n/vi/LC_MESSAGES/miscdests.po

Other components

Project Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
announcement
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
arimanager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queuemetrics
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
xmpp
95.1% 93.3% 0.0% 0 0 Translate
asterisk-cli
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
asteriskinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
backup
97.0% 96.7% 0.0% 0 0 Translate
calendar
97.8% 97.4% 0.0% 0 0 Translate
blacklist
98.0% 95.8% 0.0% 0 0 Translate
bulkhandler
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callback
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callforward
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callrecording
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callwaiting
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
campon
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cdr
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
webrtc
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
conferences
98.6% 93.1% 0.0% 1 0 Translate
weakpasswords
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
voicemail
97.4% 95.7% 0.1% 7 0 Translate
vmblast
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ucp
83.4% 74.0% 0.0% 0 0 Translate
ttsengines
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
tts
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
timeconditions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
superfecta
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
speeddial
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
daynight
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dashboard
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
certman
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
cidlookup
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
cxpanel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
contactmanager
97.3% 98.4% 0.0% 0 0 Translate
dahdiconfig
99.5% 94.8% 0.0% 20 0 Translate
customappsreg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dictate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digiumaddoninstaller
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digium_phones
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
directory
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
donotdisturb
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
disa
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dundicheck
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
fax
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
extensionsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
featurecodeadmin
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
findmefollow
100.0% 100.0% 0.0% 2 0
firewall
99.6% 99.9% 0.0% 0 1 Translate
infoservices
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
framework
10.9% 10.0% 0.0% 10 0 Translate
fw_langpacks
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
hotelwakeup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
iaxsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
irc
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ivr
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
javassh
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pbdirectory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languages
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languagestatus
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
logfiles
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
miscapps
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
manager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
music
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
outroutemsg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
motif
45.6% 69.2% 0.0% 1 0 Translate
parking
37.3% 29.2% 0.0% 1 0 Translate
paging
6.1% 6.7% 0.0% 0 0 Translate
phpinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
phonebook
94.4% 90.2% 0.0% 0 0 Translate
phpagiconf
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pinsets
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
presencestate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queueprio
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
printextensions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queues
95.5% 85.6% 1.0% 3 0 Translate
recordings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restapi
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restart
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ringgroups
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
setcid
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
sipsettings
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
userman
0.2% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
soundlang
100.0% 100.0% 0.0% 0 0

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

When User Action Translation
6 months ago PETER Translation completed FreePBX/miscdests - Vietnamese
6 months ago PETER New translation FreePBX/miscdests - Vietnamese
Điểm đích này đang được sử dụng. Đang xóa nó có thể gây nên một số trục trặc khi hoạt động
6 months ago None Commited changes FreePBX/miscdests - Vietnamese
6 months ago PETER New translation FreePBX/miscdests - Vietnamese
Gửi đi
6 months ago PETER New translation FreePBX/miscdests - Vietnamese
Cài đặt lại
6 months ago PETER New translation FreePBX/miscdests - Vietnamese
Đang xóa bảng cài đặt
6 months ago PETER New translation FreePBX/miscdests - Vietnamese
Vu lòng nhập một chuỗi quay số hợp lệ
6 months ago PETER New translation FreePBX/miscdests - Vietnamese
Điểm đích Misc cho việc thêm các điểm đích có thể được sử dụng bởi các mô đun FreePBX khác, thông thường được sử dụng để định tuyến các cuộc gọi đến. Nếu bạn muốn tạo các mã tính năng để quay số bởi người dùng nội bộ và đi đến nhiều điểm đích, vui lòng xem mô đun <strong>Misc Applications</strong>.
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/miscdests - Vietnamese
Nếu bạn muốn truy nhập vào một mã tính năng, ví dụ *98 để thực hiện cuộc gọi thoại hoặc một chuyển đổi điều kiện thời gian, những điểm đích này sẽ được cung cấp các điểm đích quản trị mã tính năng (Feature Code Admin). Đối với việc nâng cấp khả năng tương thích, nếu bạn đã cấu hình một điểm đích trước đó, nó sẽ vẫn hoạt động nhưng danh sách short cut của mã tính năng sẽ không bao giờ được cung cấp nữa.<br/><br/>
6 months ago PETER New translation FreePBX/miscdests - Vietnamese
Nếu bạn muốn truy nhập vào một mã tính năng, ví dụ *98 để thực hiện cuộc gọi thoại hoặc một chuyển đổi điều kiện thời gian, những điểm đích này sẽ được cung cấp các điểm đích quản trị mã tính năng (Feature Code Admin). Đối với việc nâng cấp khả năng tương thích, nếu bạn đã cấu hình một điểm đích trước đó, nó sẽ vẫn hoạt động nhưng danh sách short cut của mã tính năng sẽ không bao giờ được cung cấp nữa.
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 23 233
Translated 100.0% 23 233
Fuzzy 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change July 10, 2017, 8:42 p.m.
Last author PETER

Activity in last 30 days

Activity in last year