Translation status

Strings19
100.0%
Words313
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website http://www.freepbx.org/
Instructions for translators http://wiki.freepbx.org/display/DC/Translating+FreePBX+with+Weblate
Translation file i18n/vi/LC_MESSAGES/irc.po

Other components

Project Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
announcement
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
arimanager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queuemetrics
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
xmpp
92.8% 90.3% 0.0% 0 0 Translate
asterisk-cli
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
asteriskinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
backup
97.0% 96.7% 0.0% 0 0 Translate
calendar
88.4% 86.8% 0.0% 0 0 Translate
blacklist
98.0% 95.8% 0.0% 0 0 Translate
bulkhandler
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callback
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callforward
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callrecording
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callwaiting
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
campon
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cdr
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
webrtc
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
conferences
98.6% 93.1% 0.0% 1 0 Translate
weakpasswords
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
voicemail
97.2% 95.3% 0.1% 7 0 Translate
vmblast
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ucp
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ttsengines
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
tts
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
timeconditions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
superfecta
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
speeddial
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
daynight
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dashboard
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
certman
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
cidlookup
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
cxpanel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
contactmanager
97.3% 98.4% 0.0% 0 0 Translate
dahdiconfig
99.5% 94.8% 0.0% 20 0 Translate
customappsreg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dictate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digiumaddoninstaller
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digium_phones
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
directory
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
donotdisturb
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
disa
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dundicheck
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
fax
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
extensionsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
featurecodeadmin
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
findmefollow
100.0% 100.0% 0.0% 2 0
firewall
99.6% 99.9% 0.0% 0 1 Translate
infoservices
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
framework
10.9% 10.0% 0.0% 10 0 Translate
fw_langpacks
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
hotelwakeup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
iaxsettings
96.2% 99.1% 0.0% 0 0 Translate
ivr
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
javassh
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pbdirectory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languages
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languagestatus
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
logfiles
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
miscapps
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
manager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
music
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
miscdests
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
outroutemsg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
motif
45.6% 69.2% 0.0% 1 0 Translate
parking
37.3% 29.2% 0.0% 1 0 Translate
paging
6.0% 6.6% 0.0% 0 0 Translate
phpinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
phonebook
94.4% 90.2% 0.0% 0 0 Translate
phpagiconf
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pinsets
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
presencestate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queueprio
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
printextensions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queues
95.5% 85.6% 1.0% 3 0 Translate
recordings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restapi
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restart
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ringgroups
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
setcid
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
sipsettings
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
userman
0.2% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
soundlang
100.0% 100.0% 0.0% 0 0

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

When User Action Translation
7 months ago None Commited changes FreePBX/irc - Vietnamese
7 months ago PETER Translation changed FreePBX/irc - Vietnamese
Vì IRC là một phương tiện quốc tế chưa kiểm duyệt cho nên %s, Sangoma, Inc hay các bên nào khác sẽ không thể chịu trách nhiệm cho các hành động hay hành vi của những người khác trên mạng
7 months ago PETER Translation changed FreePBX/irc - Vietnamese
Vì IRC là một phương tiện quốc tế chưa kiểm duyệt, %s, Sangoma, Inc hay các bên nào khác sẽ không thể chịu trách nhiệm cho các hành động hay hành vi của những người khác trên mạng
7 months ago PETER New translation FreePBX/irc - Vietnamese
Vì IRC là một phương tiện quốc tế chưa kiểm duyệt, %s, Sangoma, Inc hay các bên nào khác sẽ không thể chịu trách nhiệm cho các hành động hay hành vi của những người khác trên mạng.
7 months ago PETER New translation FreePBX/irc - Vietnamese
Phân phối Linux của bạn:
7 months ago PETER New translation FreePBX/irc - Vietnamese
Khi kết nối, bạn sẽ được tự động đặt tên là 'FreePBX' và một số ngẫu nhiên gồm 4 chữ số, ví dụ FreePBX3486.
7 months ago PETER New translation FreePBX/irc - Vietnamese
Khi bạn kết nối với IRC, để tìm kiếm hỗ trợ, máy khách IRC sẽ tự động gửi các thông tin sau đến tất cả mọi người trong kênh #freepbx:
7 months ago PETER Translation changed FreePBX/irc - Vietnamese
Mô đun này cho phép bạn kết nối với mạng IRC nơi nhà phát triển và người dùng trò chyện với nhau. Bạn có thể trực tiếp trò chuyện với nhà phát triển nếu bạn gặp vấn đề
7 months ago PETER New translation FreePBX/irc - Vietnamese
Không được phép lăng mạ, gọi tên, quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào như các hành vi khiếm nhã, xúc phạm, khiêu dâm,... Xem bên dưới để biết thêm thông tin.
7 months ago PETER Translation changed FreePBX/irc - Vietnamese
Nếu bạn muốn thay đổi tên này thành nickname bình thường, bạn có thể đánh '<b>/nick yournickname</b>', và nick của bạn sẽ được thay đổi. Đây là kênh chỉ hỗ trợ bằng Tiếng Anh. Rất lấy làm tiếc.
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 19 313
Translated 100.0% 19 313
Fuzzy 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change July 8, 2017, 8:34 a.m.
Last author PETER

Activity in last 30 days

Activity in last year