Translation status

Strings53
100.0%
Words748
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website http://www.freepbx.org/
Instructions for translators http://wiki.freepbx.org/display/DC/Translating+FreePBX+with+Weblate
Translation file i18n/vi/LC_MESSAGES/iaxsettings.po

Other components

Project Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
announcement
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
arimanager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queuemetrics
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
xmpp
95.1% 93.3% 0.0% 0 0 Translate
asterisk-cli
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
asteriskinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
backup
97.0% 96.7% 0.0% 0 0 Translate
calendar
97.8% 97.4% 0.0% 0 0 Translate
blacklist
98.0% 95.8% 0.0% 0 0 Translate
bulkhandler
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callback
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callforward
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callrecording
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callwaiting
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
campon
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cdr
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
webrtc
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
conferences
98.6% 93.1% 0.0% 1 0 Translate
weakpasswords
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
voicemail
97.4% 95.7% 0.1% 7 0 Translate
vmblast
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ucp
83.4% 74.0% 0.0% 0 0 Translate
ttsengines
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
tts
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
timeconditions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
superfecta
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
speeddial
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
daynight
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dashboard
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
certman
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
cidlookup
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
cxpanel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
contactmanager
97.3% 98.4% 0.0% 0 0 Translate
dahdiconfig
99.5% 94.8% 0.0% 20 0 Translate
customappsreg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dictate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digiumaddoninstaller
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digium_phones
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
directory
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
donotdisturb
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
disa
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dundicheck
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
fax
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
extensionsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
featurecodeadmin
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
findmefollow
100.0% 100.0% 0.0% 2 0
firewall
99.6% 99.9% 0.0% 0 1 Translate
infoservices
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
framework
10.9% 10.0% 0.0% 10 0 Translate
fw_langpacks
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
hotelwakeup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
irc
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ivr
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
javassh
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pbdirectory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languages
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languagestatus
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
logfiles
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
miscapps
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
manager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
music
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
miscdests
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
outroutemsg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
motif
45.6% 69.2% 0.0% 1 0 Translate
parking
37.3% 29.2% 0.0% 1 0 Translate
paging
6.1% 6.7% 0.0% 0 0 Translate
phpinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
phonebook
94.4% 90.2% 0.0% 0 0 Translate
phpagiconf
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pinsets
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
presencestate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queueprio
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
printextensions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queues
95.5% 85.6% 1.0% 3 0 Translate
recordings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restapi
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restart
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ringgroups
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
setcid
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
sipsettings
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
userman
0.2% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
soundlang
100.0% 100.0% 0.0% 0 0

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

When User Action Translation
6 months ago None Commited changes FreePBX/iaxsettings - Vietnamese
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/iaxsettings - Vietnamese
Bạn có thể cài đặt bất kỳ các cài đặt IAX nào khác mà hiện nó không được nêu ở đây. Chúng được phép cấu hình trong phần General của iax.conf. Việc kiểm tra lỗi sẽ không được thực hiện trên các cài đặt này cho nên bạn cần phải cẩn thận khi đánh dấu check trên các cài đặt này. Chúng phải được nhập dưới dạng: <br /> [setting] = [value] <br /> trong các hộp thoại dưới đây. Nhấp vào hộp thoại Add Field (Thêm trường) để thêm các trường bổ sung. Các hộp thoại khi gửi sẽ bị xóa.
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/iaxsettings - Vietnamese
Đánh dấu check để bật và chọn các codecs được cho phép.
6 months ago None Commited changes FreePBX/iaxsettings - Vietnamese
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/iaxsettings - Vietnamese
Đang populating các codec mặc định..
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/iaxsettings - Vietnamese
Lỗi cực nghiêm trọng xảy ra khi populating các mặc định, kiểm tra mô đun
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/iaxsettings - Vietnamese
Đang xây dựng các codec mặc định..
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/iaxsettings - Vietnamese
Lỗi cực nghiêm trọng xảy ra khi xây dựng các mặc định, kiểm tra mô đun
6 months ago None Commited changes FreePBX/iaxsettings - Vietnamese
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/iaxsettings - Vietnamese
Asterisk: maxjitterinterps. Số khung hình (frame) nội suy tối đa, jitterbuffer sẽ trở lại trong một hàng. Vì một số máy khách không gửi các frame CNG / DTX để biểu thị sự im lặng, jitterbuffer sẽ cho rằng im lặng bắt đầu sau khi nhiều nội suy được trả lại. Điều này sẽ tránh việc nội suy trong suốt quá trình im lặng dài.
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 53 748
Translated 100.0% 53 748
Fuzzy 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change July 20, 2017, 1:18 p.m.
Last author PETER

Activity in last 30 days

Activity in last year