Project Information

Project website http://www.freepbx.org/
Instructions for translators http://wiki.freepbx.org/display/DC/Translating+FreePBX+with+Weblate
Translation file amp_conf/htdocs/admin/i18n/vi/LC_MESSAGES/amp.po

Other components

Project Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
announcement
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
arimanager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queuemetrics
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
xmpp
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
asterisk-cli
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
asteriskinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
backup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
calendar
97.8% 97.4% 0.0% 0 0 Translate
blacklist
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
bulkhandler
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callback
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callforward
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callrecording
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callwaiting
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
campon
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cdr
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
webrtc
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
conferences
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
weakpasswords
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
voicemail
98.7% 96.8% 0.1% 6 0 Translate
vmblast
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ucp
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ttsengines
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
tts
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
timeconditions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
superfecta
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
speeddial
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
daynight
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dashboard
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
certman
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cidlookup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cxpanel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
contactmanager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dahdiconfig
99.5% 94.8% 0.0% 19 0 Translate
customappsreg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dictate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digiumaddoninstaller
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digium_phones
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
directory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
donotdisturb
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
disa
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dundicheck
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
fax
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
extensionsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
featurecodeadmin
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
findmefollow
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
firewall
100.0% 100.0% 0.0% 0 1
infoservices
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
fw_langpacks
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
hotelwakeup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
iaxsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
irc
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ivr
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
javassh
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pbdirectory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languages
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languagestatus
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
logfiles
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
miscapps
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
manager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
music
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
miscdests
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
outroutemsg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
motif
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
parking
37.3% 29.2% 0.0% 0 0 Translate
paging
6.1% 6.7% 0.0% 0 0 Translate
phpinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
phonebook
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
phpagiconf
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pinsets
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
presencestate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queueprio
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
printextensions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queues
95.5% 85.6% 1.0% 2 0 Translate
recordings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restapi
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restart
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ringgroups
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
setcid
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
sipsettings
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
userman
0.2% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
soundlang
100.0% 100.0% 0.0% 0 0

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

When User Action Translation
a month ago None Commited changes FreePBX/framework - Vietnamese
a month ago PETER New translation FreePBX/framework - Vietnamese
Kiểu xác thực để sử dụng cho quản trị viên web. Nếu đặt kiểu <b>database</b>, thông tin đăng nhập quản trị AMP chính sẽ là AMPDBUSER/ AMPDBPASS ở trên. Khi sử dụng cơ sở dữ liệu, bạn có thể tạo ra người dùng được giới hạn trong một số trang mô đun nhất định. Khi được thiết lập là none, bạn nên chắc chắn rằng bạn đã cung cấp bảo mật ở cấp apache. Khi đặt sang máy chủ web, FreePBX sẽ yêu cầu xác thực xảy ra ở cấp độ apache, nhưng sẽ lấy các thông tin người dùng và áp dụng bất kỳ hạn chế nào giống như ở chế độ cơ sở dữ liệu.
a month ago PETER New translation FreePBX/framework - Vietnamese
Xác thực bị vô hiệu
a month ago PETER New translation FreePBX/framework - Vietnamese
Xác thực
a month ago PETER New translation FreePBX/framework - Vietnamese
Tham dự
a month ago PETER New translation FreePBX/framework - Vietnamese
Alert Info truyền có báo trước
a month ago PETER New translation FreePBX/framework - Vietnamese
Đang cố thử sửa các bảng MySQL (điều này có thể tốn thời gian)
a month ago PETER New translation FreePBX/framework - Vietnamese
Đang cố thử Kích hoạt %s
a month ago PETER New translation FreePBX/framework - Vietnamese
Đã cố thử tải %s với một gợi ý (hint) của %s và nó đã không tồn tại
a month ago PETER New translation FreePBX/framework - Vietnamese
Đã cố thử lại %s nhưng nó đã không xác định được lớp %s
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 2212 21458
Translated 11.0% 244 2164
Fuzzy 0.0% 0
Failing check 0.4% 10

Last activity

Last change Aug. 16, 2017, 11:13 p.m.
Last author PETER

Activity in last 30 days

Activity in last year