Project Information

Project website http://www.freepbx.org/
Instructions for translators http://wiki.freepbx.org/display/DC/Translating+FreePBX+with+Weblate
Translation file i18n/vi/LC_MESSAGES/firewall.po

Other components

Project Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
announcement
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
arimanager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queuemetrics
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
xmpp
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
asterisk-cli
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
asteriskinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
backup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
calendar
97.8% 97.4% 0.0% 0 0 Translate
blacklist
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
bulkhandler
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callback
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callforward
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callrecording
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callwaiting
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
campon
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cdr
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
webrtc
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
conferences
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
weakpasswords
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
voicemail
1.5% 0.7% 0.0% 2 0 Translate
vmblast
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ucp
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ttsengines
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
tts
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
timeconditions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
superfecta
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
speeddial
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
daynight
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dashboard
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
certman
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cidlookup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cxpanel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
contactmanager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dahdiconfig
99.5% 94.8% 0.0% 19 0 Translate
customappsreg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dictate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digiumaddoninstaller
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digium_phones
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
directory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
donotdisturb
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
disa
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dundicheck
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
fax
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
extensionsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
featurecodeadmin
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
findmefollow
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
infoservices
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
framework
2.1% 1.3% 0.0% 0 0 Translate
fw_langpacks
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
hotelwakeup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
iaxsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
irc
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ivr
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
javassh
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pbdirectory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languages
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languagestatus
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
logfiles
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
miscapps
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
manager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
music
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
miscdests
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
outroutemsg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
motif
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
parking
37.3% 29.2% 0.0% 0 0 Translate
paging
6.1% 6.7% 0.0% 0 0 Translate
phpinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
phonebook
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
phpagiconf
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pinsets
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
presencestate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queueprio
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
printextensions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queues
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
recordings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restapi
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restart
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ringgroups
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
setcid
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
sipsettings
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
userman
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
soundlang
100.0% 100.0% 0.0% 0 0

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

When User Action Translation
40 minutes ago PETER New translation FreePBX/firewall - Vietnamese
Điều này <strong>không</strong> bao gồm các Endpoint đã được gán cho một Vùng, hoặc, các Endpoint đã <strong>đăng ký</strong> khi Firewaal khởi động lại, Vì chúng sẽ tự động được cấp quyền truy cập. Điều này cỉ dành cho các host không xác định được Asterisk cấp quyền và Firewall cho phép truy cập.
an hour ago PETER New translation FreePBX/firewall - Vietnamese
Thành công!
an hour ago PETER Translation changed FreePBX/firewall - Vietnamese
Responsive Firewall cho phép máy của bạn tự động chặn các tấn công khi đang tiếp nhận và
an hour ago PETER New translation FreePBX/firewall - Vietnamese
Responsive Firewall cho phép máy của bạn tự động chặn các tấn công khi đang tiếp nhận và
an hour ago PETER New translation FreePBX/firewall - Vietnamese
RFC1918 và RFC4193 là các RFC ( Request for comment- Yêu cầu nhận xét) xác định không gian địa chỉ mạng nội bộ, dành riêng để sử dụng khi bạn không kết nối trực tiếp với internet hoặc khi bạn không muốn không gian địa chỉ của mình có thể định tuyến.Chúng sẽ thêm các mạng IPv4 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12 và 10.0.0.0/8, các mạng IPv6 fc00 :: / 8 và fd00 :: / 8 vào vùng 'Trusted' và bảo vệ nó khỏi tất cả các tường lửa .
an hour ago None Commited changes FreePBX/firewall - Vietnamese
an hour ago PETER Translation changed FreePBX/firewall - Vietnamese
Vui lòng đảm bảo rằng bạn đang không vô tình cho phép những host trái phép truy cập vào máy của mình. Bạn chỉ chọn 'Yes' nếu bạn
Hãy đảm bảo rằng bạn không vô tình cho phép các máy chủ trái phép truy cập vào máy của bạn. Bạn chỉ nên chọn 'Có' khi bạn chắc chắn mạng ( nêu trên) không bị các bên thứ ba không rõ truy cập.
an hour ago PETER New translation FreePBX/firewall - Vietnamese
Các điện thoại được cấu hình qua Trình quản lý Endpoint để sử dụng tính năng Dự phòng tài nguyên HTTP, sẽ sử dụng cổng giao tiếp này để tải xuống cấu hình của chính nó. KHÔNG NÊN để cổng này tiếp xúc với internet công cộng, vì các mã bảo mật SIP (SIP Secrets) sẽ có sẵn cho những kẻ tấn công mà những kẻ này có thể giải được các mật mã đó.
an hour ago PETER New translation FreePBX/firewall - Vietnamese
Các điện thoại được cấu hình qua Trình quản lý Endpoint để sử dụng tính năng Dự phòng tài nguyên HTTP, sẽ sử dụng cổng giao tiếp này để tải xuống cấu hình của chính nó. KHÔNG NÊN để cổng này tiếp xúc với internet công cộng, vì các mã bảo mật SIP (SIP Secrets) sẽ có sẵn cho những kẻ tấn công mà những kẻ này có thể giải được các mật mã đó.
2 hours ago PETER New translation FreePBX/firewall - Vietnamese
Nhiểu Cổng giao tiếp: %s
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 318 3520
Translated 92.1% 293 3009
Fuzzy 0.6% 2
Failing check 0.9% 3

Last activity

Last change July 25, 2017, 5:04 p.m.
Last author PETER

Activity in last 30 days

Activity in last year