Translation status

Strings58
100.0%
Words682
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website http://www.freepbx.org/
Instructions for translators http://wiki.freepbx.org/display/DC/Translating+FreePBX+with+Weblate
Translation file i18n/vi/LC_MESSAGES/daynight.po

Other components

Project Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
announcement
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
arimanager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queuemetrics
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
xmpp
95.1% 93.3% 0.0% 0 0 Translate
asterisk-cli
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
asteriskinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
backup
97.0% 96.7% 0.0% 0 0 Translate
calendar
97.8% 97.4% 0.0% 0 0 Translate
blacklist
98.0% 95.8% 0.0% 0 0 Translate
bulkhandler
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callback
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callforward
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callrecording
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callwaiting
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
campon
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cdr
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
webrtc
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
conferences
98.6% 93.1% 0.0% 1 0 Translate
weakpasswords
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
voicemail
97.4% 95.7% 0.1% 7 0 Translate
vmblast
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ucp
83.4% 74.0% 0.0% 0 0 Translate
ttsengines
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
tts
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
timeconditions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
superfecta
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
speeddial
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dashboard
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
certman
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
cidlookup
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
cxpanel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
contactmanager
97.3% 98.4% 0.0% 0 0 Translate
dahdiconfig
99.5% 94.8% 0.0% 20 0 Translate
customappsreg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dictate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digiumaddoninstaller
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digium_phones
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
directory
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
donotdisturb
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
disa
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dundicheck
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
fax
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
extensionsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
featurecodeadmin
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
findmefollow
100.0% 100.0% 0.0% 2 0
firewall
99.6% 99.9% 0.0% 0 1 Translate
infoservices
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
framework
10.9% 10.0% 0.0% 10 0 Translate
fw_langpacks
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
hotelwakeup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
iaxsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
irc
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ivr
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
javassh
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pbdirectory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languages
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languagestatus
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
logfiles
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
miscapps
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
manager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
music
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
miscdests
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
outroutemsg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
motif
45.6% 69.2% 0.0% 1 0 Translate
parking
37.3% 29.2% 0.0% 1 0 Translate
paging
6.1% 6.7% 0.0% 0 0 Translate
phpinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
phonebook
94.4% 90.2% 0.0% 0 0 Translate
phpagiconf
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pinsets
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
presencestate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queueprio
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
printextensions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queues
95.5% 85.6% 1.0% 3 0 Translate
recordings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restapi
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restart
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ringgroups
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
setcid
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
sipsettings
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
userman
0.2% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
soundlang
100.0% 100.0% 0.0% 0 0

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

When User Action Translation
3 months ago None Resource update FreePBX/daynight - Vietnamese
6 months ago None Commited changes FreePBX/daynight - Vietnamese
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/daynight - Vietnamese
Điều này sẽ thay đổi trạng thái hiện tại của điều khiển chuyển đổi dòng cuộc gọi, hoặc cài đặt trạng thái ban đầu khi tạo mới.
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/daynight - Vietnamese
Có tổng %s đối tượng mã tính năng, %s, mỗi mã tính năng điều khiển một dòng cuộc gọi và được chuyển đổi bằng cách sử dụng mã tính năng chuyển đổi dòng cuộc gọi cùng với chỉ mục.
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/daynight - Vietnamese
Nếu một lựa chọn được tạo ra, điều kiện thời gian này sẽ được kết hợp với mã tính năng chuyển đổi dòng cuộc gọi xác định. Có nghĩa là nếu mã tính năng chuyển dòng cuộc gọi được cài đặt về override (ghi đè) ( Đỏ/BLF bật) thì sau đó điều kiện thời gian sẽ luôn luôn đi tới điểm đích True nếu kết hợp với 'Force Time Condition False Destination'. Khi mã tính năng điều khiển dòng cuộc gọi đã kết hợp trong chế độ thông thường ( Xanh/BLF tắt) thì sau đó điều kiện thời gian này sẽ hoạt động thong thường dựa trên thời gian hiện tại. Các điểm đích là một phần của mã tính năng điều khiển dòng cuộc gọi sẽ không gây ảnh hưởng đến vị trí một cuộc gọi sẽ tới nếu đi qua điều kiện thời gian này. Chỉ duy nhất một điều được thực hiện khi tạo một sự kết hợp đang cho phép trạng thái ghi đè của một chuyển đổi dòng cuộc gọi để buộc điều kiện thời gian luôn luôn theo dõi một trong hai điểm đích khi mà chuyển đổi dòng cuộc gọi đang trong trạng thái ghi đè ( Đỏ/BLF bật).
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/daynight - Vietnamese
Mô tả cho điều khiển chuyển dòng đổi cuộc gọi này
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/daynight - Vietnamese
Điều khiển chuyển đổi dòng cuộc gọi thủ công- cho phép được chọn 2 điểm đích và cung cấp một mã tính năng có thể chuyển đổi giữa 2 điểm đích.
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/daynight - Vietnamese
Chuyển đổi dòng cuộc gọi: %s (%s)
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/daynight - Vietnamese
Chỉ mục mã tính năng chuyển đổi dòng cuộc gọi
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/daynight - Vietnamese
Điều khiển chuyển đổi dòng cuộc gọi
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 58 682
Translated 100.0% 58 682
Fuzzy 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change July 19, 2017, 4:36 p.m.
Last author PETER

Activity in last 30 days

Activity in last year