Translation status

Strings114
100.0%
Words1640
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website http://www.freepbx.org/
Instructions for translators http://wiki.freepbx.org/display/DC/Translating+FreePBX+with+Weblate
Translation file i18n/vi/LC_MESSAGES/campon.po

Other components

Project Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
announcement
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
arimanager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queuemetrics
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
xmpp
92.8% 90.3% 0.0% 0 0 Translate
asterisk-cli
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
asteriskinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
backup
97.0% 96.7% 0.0% 0 0 Translate
calendar
88.4% 86.8% 0.0% 0 0 Translate
blacklist
98.0% 95.8% 0.0% 0 0 Translate
bulkhandler
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callback
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callforward
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callrecording
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callwaiting
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cdr
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
webrtc
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
conferences
98.6% 93.1% 0.0% 1 0 Translate
weakpasswords
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
voicemail
97.2% 95.3% 0.1% 7 0 Translate
vmblast
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ucp
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ttsengines
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
tts
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
timeconditions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
superfecta
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
speeddial
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
daynight
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dashboard
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
certman
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
cidlookup
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
cxpanel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
contactmanager
97.3% 98.4% 0.0% 0 0 Translate
dahdiconfig
99.5% 94.8% 0.0% 20 0 Translate
customappsreg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dictate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digiumaddoninstaller
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digium_phones
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
directory
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
donotdisturb
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
disa
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dundicheck
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
fax
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
extensionsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
featurecodeadmin
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
findmefollow
100.0% 100.0% 0.0% 2 0
firewall
99.6% 99.9% 0.0% 0 1 Translate
infoservices
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
framework
10.9% 10.0% 0.0% 10 0 Translate
fw_langpacks
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
hotelwakeup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
iaxsettings
96.2% 99.1% 0.0% 0 0 Translate
irc
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ivr
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
javassh
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pbdirectory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languages
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languagestatus
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
logfiles
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
miscapps
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
manager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
music
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
miscdests
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
outroutemsg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
motif
45.6% 69.2% 0.0% 1 0 Translate
parking
37.3% 29.2% 0.0% 1 0 Translate
paging
6.0% 6.6% 0.0% 0 0 Translate
phpinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
phonebook
94.4% 90.2% 0.0% 0 0 Translate
phpagiconf
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pinsets
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
presencestate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queueprio
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
printextensions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queues
95.5% 85.6% 1.0% 3 0 Translate
recordings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restapi
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restart
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ringgroups
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
setcid
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
sipsettings
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
userman
0.2% 0.1% 0.0% 0 0 Translate
soundlang
100.0% 100.0% 0.0% 0 0

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

When User Action Translation
8 months ago None Commited changes FreePBX/campon - Vietnamese
8 months ago PETER Translation changed FreePBX/campon - Vietnamese
Nếu cài đặt là 'generic' hoặc 'always' thì sau đó có thể cố thử các yêu cầu hoàn thành cuộc gọi khi đang gọi vào máy không phải là máy nhánh ví dụ như các nhóm đổ chuông ( Ring groups) hoặc các điểm đến có thể khác đang làm việc với hoàn thành cuộc gọi. Cài đặt này sẽ phân bổ bất cứ luật của người được gọi nào và có thể gây nên trạng thái việc không đồng nhất . Nếu cài đặt, 'generic' thường phổ biến nhất, còn 'always' sẽ thử sử dụng các khả năng kỹ thuật xác định nếu số máy nhánh được gọi sử dụng một kênh được hỗ trợ điều này.
8 months ago None Commited changes FreePBX/campon - Vietnamese
8 months ago PETER Translation changed FreePBX/campon - Vietnamese
Bạn có thể buộc tất các máy nhánh trong một hệ thống chỉ được sử dụng các cài đặt Camp-On mặc định. Khi ở chế độ này, các cài đặt riệng biệt sẽ không được thể hiện trên các trang máy nhánh. Nếu có các cài đặt duy nhất được đặt cấu hình trước, dữ liệu sẽ được giữ lại nhưng không được sử dụng trừ khi bạn chuyển cài đặt này trở về False. Với cài đặt này,các cài đặt Caller Policy (cc_agent_policy) and Callee Policy (cc_monitor_policy) sẽ vẫn có thể được định cấu hình cho mỗi người dùng vì thế bạn vẫn có thể bật/tắt tinh năng Call Camping trên các máy nhánh được chọn.
8 months ago PETER Translation changed FreePBX/campon - Vietnamese
Liệu có nên thông báo đến số máy nhánh đang được gọi lại khi điện thoại được nhấc lên.
8 months ago PETER Translation changed FreePBX/campon - Vietnamese
Khi cài đặt về true số máy nhánh đích đang được gọi sẽ được thông báo trả lời cuộc gọi lại trước khi số máy nhánh đổ chuông. Khi cài đặt về False thì sẽ trực tiếp rung máy nhánh, thông tin CID sẽ vẫn phản ánh ai đang được gọi lại.
8 months ago PETER Translation changed FreePBX/campon - Vietnamese
Mô đun này thực hiện Các dịch vụ bổ sung hoàn thành cuộc gọi ( CCSS) thường gọi là Call Camping hoặc Cam-On. Nó cho phép mọt người gọi yêu cầu hệ thống gọi lại khi một số máy nhánh bận hoặc không trả lời trở nên khả dụng. Mô đun này yêu cầu Asterisk 1.8 hoặc cao hơn.
8 months ago PETER Translation changed FreePBX/campon - Vietnamese
Các cài đặt sau đây được sử dụng cho tất cả các số máy nhánh. Để đặt cấu hình riêng biệt cài đặt 'Chỉ sử dụng các cài đặt Camp-On mặc định' để .... trên trang cài đặt nâng cao. Cài cài đặt hoạt động:
8 months ago PETER Translation changed FreePBX/campon - Vietnamese
Luật người được gọi đối với các số máy nhánh
8 months ago PETER Translation changed FreePBX/campon - Vietnamese
Số máy nhánh Camp-On tối đa
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 114 1640
Translated 100.0% 114 1640
Fuzzy 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change June 21, 2017, 1:36 p.m.
Last author PETER

Activity in last 30 days

Activity in last year