Translations

Language Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
Bulgarian (bg_BG)
39.4% 6.4% 0.0% 0 0 Translate
French (fr_FR)
21.0% 3.0% 0.0% 4 0 Translate
German (de_DE)
39.4% 11.2% 0.0% 0 0 Translate
Hebrew (he_IL)
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
Japanese (ja_JP)
98.2% 98.9% 0.0% 19 0 Translate
Persian (Iran)
64.0% 43.1% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Russian (ru_RU)
94.7% 95.0% 3.5% 0 0 Translate
Simplified Chinese
7.8% 1.3% 0.0% 0 0 Translate
Spanish (es_ES)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
Vietnamese
100.0% 100.0% 0.0% 0 0

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

When User Action Translation
8 months ago None Commited changes FreePBX/campon - Vietnamese
8 months ago PETER Translation changed FreePBX/campon - Vietnamese
Nếu cài đặt là 'generic' hoặc 'always' thì sau đó có thể cố thử các yêu cầu hoàn thành cuộc gọi khi đang gọi vào máy không phải là máy nhánh ví dụ như các nhóm đổ chuông ( Ring groups) hoặc các điểm đến có thể khác đang làm việc với hoàn thành cuộc gọi. Cài đặt này sẽ phân bổ bất cứ luật của người được gọi nào và có thể gây nên trạng thái việc không đồng nhất . Nếu cài đặt, 'generic' thường phổ biến nhất, còn 'always' sẽ thử sử dụng các khả năng kỹ thuật xác định nếu số máy nhánh được gọi sử dụng một kênh được hỗ trợ điều này.
8 months ago None Commited changes FreePBX/campon - Vietnamese
8 months ago PETER Translation changed FreePBX/campon - Vietnamese
Bạn có thể buộc tất các máy nhánh trong một hệ thống chỉ được sử dụng các cài đặt Camp-On mặc định. Khi ở chế độ này, các cài đặt riệng biệt sẽ không được thể hiện trên các trang máy nhánh. Nếu có các cài đặt duy nhất được đặt cấu hình trước, dữ liệu sẽ được giữ lại nhưng không được sử dụng trừ khi bạn chuyển cài đặt này trở về False. Với cài đặt này,các cài đặt Caller Policy (cc_agent_policy) and Callee Policy (cc_monitor_policy) sẽ vẫn có thể được định cấu hình cho mỗi người dùng vì thế bạn vẫn có thể bật/tắt tinh năng Call Camping trên các máy nhánh được chọn.
8 months ago PETER Translation changed FreePBX/campon - Vietnamese
Liệu có nên thông báo đến số máy nhánh đang được gọi lại khi điện thoại được nhấc lên.
8 months ago PETER Translation changed FreePBX/campon - Vietnamese
Khi cài đặt về true số máy nhánh đích đang được gọi sẽ được thông báo trả lời cuộc gọi lại trước khi số máy nhánh đổ chuông. Khi cài đặt về False thì sẽ trực tiếp rung máy nhánh, thông tin CID sẽ vẫn phản ánh ai đang được gọi lại.
8 months ago PETER Translation changed FreePBX/campon - Vietnamese
Mô đun này thực hiện Các dịch vụ bổ sung hoàn thành cuộc gọi ( CCSS) thường gọi là Call Camping hoặc Cam-On. Nó cho phép mọt người gọi yêu cầu hệ thống gọi lại khi một số máy nhánh bận hoặc không trả lời trở nên khả dụng. Mô đun này yêu cầu Asterisk 1.8 hoặc cao hơn.
8 months ago PETER Translation changed FreePBX/campon - Vietnamese
Các cài đặt sau đây được sử dụng cho tất cả các số máy nhánh. Để đặt cấu hình riêng biệt cài đặt 'Chỉ sử dụng các cài đặt Camp-On mặc định' để .... trên trang cài đặt nâng cao. Cài cài đặt hoạt động:
8 months ago PETER Translation changed FreePBX/campon - Vietnamese
Luật người được gọi đối với các số máy nhánh
8 months ago PETER Translation changed FreePBX/campon - Vietnamese
Số máy nhánh Camp-On tối đa
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year