Translation status

Strings46
100.0%
Words349
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website http://www.freepbx.org/
Instructions for translators http://wiki.freepbx.org/display/DC/Translating+FreePBX+with+Weblate
Translation file i18n/vi/LC_MESSAGES/announcement.po

Other components

Project Translated Words Fuzzy Checks Suggestions
arimanager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queuemetrics
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
xmpp
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
asterisk-cli
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
asteriskinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
backup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
calendar
97.8% 97.4% 0.0% 0 0 Translate
blacklist
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
bulkhandler
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callback
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callforward
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callrecording
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
callwaiting
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
campon
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cdr
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
webrtc
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
conferences
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
weakpasswords
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
voicemail
1.5% 0.7% 0.0% 2 0 Translate
vmblast
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ucp
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ttsengines
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
tts
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
timeconditions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
superfecta
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
speeddial
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
daynight
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dashboard
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
certman
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cidlookup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
cxpanel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
contactmanager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dahdiconfig
99.5% 94.8% 0.0% 19 0 Translate
customappsreg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dictate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digiumaddoninstaller
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
digium_phones
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
directory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
donotdisturb
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
disa
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
dundicheck
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
fax
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
extensionsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
featurecodeadmin
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
findmefollow
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
firewall
99.0% 97.3% 0.6% 3 1 Translate
infoservices
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
framework
2.1% 1.3% 0.0% 0 0 Translate
fw_langpacks
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
hotelwakeup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
iaxsettings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
irc
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ivr
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
javassh
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pbdirectory
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languages
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
languagestatus
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
logfiles
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
miscapps
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
manager
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
music
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
miscdests
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
outroutemsg
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
motif
100.0% 100.0% 0.0% 1 0
parking
37.3% 29.2% 0.0% 0 0 Translate
paging
6.1% 6.7% 0.0% 0 0 Translate
phpinfo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
phonebook
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
phpagiconf
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
pinsets
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
presencestate
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queueprio
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
printextensions
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
queues
17.5% 10.5% 2.4% 0 0 Translate
recordings
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restapi
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
restart
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
ringgroups
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
setcid
100.0% 100.0% 0.0% 0 0
sipsettings
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
userman
0.0% 0.0% 0.0% 0 0 Translate
soundlang
100.0% 100.0% 0.0% 0 0

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

When User Action Translation
6 days ago None Commited changes FreePBX/announcement - Vietnamese
6 days ago PETER Translation changed FreePBX/announcement - Vietnamese
Những Điểm đích
6 days ago PETER Translation changed FreePBX/announcement - Vietnamese
Điểm đích sau khi Phát Lại
6 days ago PETER Translation changed FreePBX/announcement - Vietnamese
Điểm đích
6 days ago PETER Translation changed FreePBX/announcement - Vietnamese
Mô Tả
6 days ago PETER Translation changed FreePBX/announcement - Vietnamese
Thao tác
a month ago None Resource update FreePBX/announcement - Vietnamese
a month ago None Commited changes FreePBX/announcement - Vietnamese
a month ago PETER Translation changed FreePBX/announcement - Vietnamese
Return to IVR (Interactive Voice Response = Tương tác bằng giọng nói) [Yes/No]
Nếu thông báo đến từ hệ thống IVR và được đặt là Yes, "Điểm Đến sau khi Phát Lại" dưới đây sẽ bị bỏ qua và thay vào đó thông báo sẽ trả lời cuộc gọi tới IVR. Nếu không, điểm đến dưới đây sẽ được thực hiện. Đừng đánh dấu Check nếu không sử dụng chế độ này. <br> Vị trí trở lại IVR sẽ là IVR cuối cùng trong chuỗi gọi được gọi là nên cẩn thận chỉ Đánh dấu Check khi cần sử dụng. Ví dụ, nếu một IVR chỉ đạo một cuộc gọi đến một điểm đến khác mà cuối cùng sẽ gọi thông báo này và hộp này được đánh dấu Check, nó sẽ trở lại với IVR đó có thể không phải là hành vi mong đợi.
Ví Dụ Mô Phỏng:
(1) Khách gọi máy vào > Nghe Thông Báo (Chào bạn, cảm ơn bạn,...)
(2a) Nghe Thông Báo xong, khách được đưa đến "Điểm Đến" kế (như Ấn phím #1 Tư Vấn Mua Hàng, #2 Hổ trợ kĩ thuật,...)
(2b) Còn nếu chọn YES ở check box này, 2a sẽ bị loại bỏ, hệ thống sẽ đưa bạn về Thông Báo trước đó (dùng cho thông báo cuối cùng của hệ thống, như là Hiện giờ Bộ phận đã đóng cửa, gửi khách về Menu trước đó, để IVR hướng dẫn khách các hổ trợ khách.
2 months ago PETER Translation completed FreePBX/announcement - Vietnamese
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 46 349
Translated 100.0% 46 349
Fuzzy 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change July 20, 2017, 10:20 a.m.
Last author PETER

Activity in last 30 days

Activity in last year