When User Action Translation
4 months ago PETER Translation changed FreePBX/vmblast - Vietnamese
Bảng mới đã được mở rộng
5 months ago PETER New translation FreePBX/vmblast - Vietnamese
Bảng mới đã được điền
Browse all component changes