When User Action Translation
a minute ago PETER New translation FreePBX/queues - Vietnamese
<b>ERROR</b>: Bạn đã chọn một IVR sử dụng Thông báo được tạo từ các tệp âm thanh phức hợp. Hàng đợi không thể phát các thông báo này. Bản ghi IVRs này sẽ được cắt ngắn để sử dụng chỉ mỗi tệp âm thanh đầu tiên. Bạn có thể sửa vấn đề bằng cách chọn một thông báo khác cho IVR này mà nó không phải là từ một tập tin âm thanh phức hợp. Bản thân IVR có thể phát các tệp như vậy, nhưng hệ thống con của Hàng đợi thì không thể.
11 hours ago PETER New translation FreePBX/queues - Vietnamese
LỖI: Không thể dịch chuyển đến queues_details
11 hours ago PETER New translation FreePBX/queues - Vietnamese
LỖI; Không thể tạo bảng
11 hours ago PETER New translation FreePBX/queues - Vietnamese
Đang thả bảng Hàng đợi cũ..
11 hours ago PETER New translation FreePBX/queues - Vietnamese
Không quan tâm
12 hours ago PETER Translation changed FreePBX/firewall - Vietnamese
Mô tả
12 hours ago PETER Translation changed FreePBX/certman - Vietnamese
Mô tả
12 hours ago PETER Translation changed FreePBX/soundlang - Vietnamese
Mô tả
12 hours ago PETER Translation changed FreePBX/superfecta - Vietnamese
Mô tả
12 hours ago PETER Translation changed FreePBX/callrecording - Vietnamese
Mô tả
12 hours ago PETER Translation changed FreePBX/setcid - Vietnamese
Mô tả
12 hours ago PETER New translation FreePBX/queues - Vietnamese
Mô tả
12 hours ago PETER New translation FreePBX/queues - Vietnamese
Xóa
12 hours ago PETER New translation FreePBX/queues - Vietnamese
Mặc định
12 hours ago PETER Translation changed FreePBX/queues - Vietnamese
Đang tạo queues_details..
12 hours ago PETER New translation FreePBX/queues - Vietnamese
Hằng ngày
12 hours ago PETER New translation FreePBX/queues - Vietnamese
Đang tạo queues_details ( chi tiết hàng đợi)..
12 hours ago PETER New translation FreePBX/queues - Vietnamese
Đang tạo queues_config..
12 hours ago PETER New translation FreePBX/queues - Vietnamese
Tạo một hàng đợi mà các cuộc gọi sẽ được đặt vào đó và được trả lời trên cơ sở first-in, first-out. Nhiều tùy chọn sẵn có, bao gồm các phương thức đổ chuông cho các tổng đài viện, các thông báo cho người gọi, số lần chờ tối đa,..
12 hours ago PETER New translation FreePBX/queues - Vietnamese
Các bản ghi trong Hàng đợi được phát hiện