When User Action Translation
3 weeks ago PETER Translation completed FreePBX/callrecording - Vietnamese
3 weeks ago PETER Pushed changes FreePBX/callrecording
3 weeks ago PETER New translation FreePBX/callrecording - Vietnamese
: Chỉnh sửa
3 weeks ago PETER Translation completed FreePBX/announcement - Vietnamese
3 weeks ago PETER Pushed changes FreePBX/announcement
3 weeks ago PETER New translation FreePBX/announcement - Vietnamese
: Chỉnh sửa
3 weeks ago PETER Translation changed FreePBX/callrecording - Vietnamese
3 weeks ago PETER Translation changed FreePBX/announcement - Vietnamese
a month ago PETER Translation changed FreePBX/userman - Vietnamese
%s Giao diện điều hành
a month ago PETER New translation FreePBX/userman - Vietnamese
Giao diện điều hành
a month ago PETER New translation FreePBX/framework - Vietnamese
Kiểu xác thực để sử dụng cho quản trị viên web. Nếu đặt kiểu <b>database</b>, thông tin đăng nhập quản trị AMP chính sẽ là AMPDBUSER/ AMPDBPASS ở trên. Khi sử dụng cơ sở dữ liệu, bạn có thể tạo ra người dùng được giới hạn trong một số trang mô đun nhất định. Khi được thiết lập là none, bạn nên chắc chắn rằng bạn đã cung cấp bảo mật ở cấp apache. Khi đặt sang máy chủ web, FreePBX sẽ yêu cầu xác thực xảy ra ở cấp độ apache, nhưng sẽ lấy các thông tin người dùng và áp dụng bất kỳ hạn chế nào giống như ở chế độ cơ sở dữ liệu.
a month ago PETER New translation FreePBX/framework - Vietnamese
Xác thực bị vô hiệu
a month ago PETER New translation FreePBX/framework - Vietnamese
Xác thực
a month ago PETER New translation FreePBX/framework - Vietnamese
Tham dự
a month ago PETER New translation FreePBX/framework - Vietnamese
Alert Info truyền có báo trước
a month ago PETER New translation FreePBX/framework - Vietnamese
Đang cố thử sửa các bảng MySQL (điều này có thể tốn thời gian)
a month ago PETER New translation FreePBX/framework - Vietnamese
Đang cố thử Kích hoạt %s
a month ago PETER New translation FreePBX/framework - Vietnamese
Đã cố thử tải %s với một gợi ý (hint) của %s và nó đã không tồn tại
a month ago PETER New translation FreePBX/framework - Vietnamese
Đã cố thử lại %s nhưng nó đã không xác định được lớp %s
a month ago PETER Translation changed FreePBX/framework - Vietnamese
Asterisk có thể không đang chạy.