When User Action Translation
3 months ago Nils Resource update FreePBX/pbdirectory - German
3 months ago None Commited changes FreePBX/pbdirectory - German
7 months ago None Resource update FreePBX/pbdirectory - Simplified Chinese
7 months ago None Resource update FreePBX/pbdirectory - Vietnamese
7 months ago None Resource update FreePBX/pbdirectory - Hebrew
7 months ago None Resource update FreePBX/pbdirectory - Italian
7 months ago None Resource update FreePBX/pbdirectory - Persian (Iran)
7 months ago None Resource update FreePBX/pbdirectory - Russian
7 months ago None Resource update FreePBX/pbdirectory - French
7 months ago None Resource update FreePBX/pbdirectory - Swedish
7 months ago None Resource update FreePBX/pbdirectory - Spanish
7 months ago None Resource update FreePBX/pbdirectory - Bulgarian
7 months ago None Resource update FreePBX/pbdirectory - Japanese
7 months ago None Resource update FreePBX/pbdirectory - Portuguese (Brazil)
8 months ago PETER Translation completed FreePBX/pbdirectory - Vietnamese
8 months ago PETER New translation FreePBX/pbdirectory - Vietnamese
Cung cấp danh mục theo tên cho các mục nhập danh bạ
8 months ago None Commited changes FreePBX/pbdirectory - Vietnamese
8 months ago PETER New translation FreePBX/pbdirectory - Vietnamese
Danh mục quay số theo tên cả danh bạ điện thoại
8 months ago PETER New translation FreePBX/pbdirectory - Vietnamese
Thư mục danh bạ điện thoại
8 months ago PETER New translation FreePBX/pbdirectory - Vietnamese
Quản trị viên