When User Action Translation
2 months ago Nils Resource update FreePBX Contributed/bulkextensions - German
2 months ago None Commited changes FreePBX Contributed/bulkextensions - German
11 months ago None Commited changes FreePBX Contributed/bulkextensions - French
11 months ago Nicolas New translation FreePBX Contributed/bulkextensions - French
Chargement par lot des postes
11 months ago None Commited changes FreePBX Contributed/bulkextensions - French
11 months ago Nicolas New translation FreePBX Contributed/bulkextensions - French
Les paramètres plus bas peuvent être utilisés pour contrôler le contenu et la destination des courriels de notification.
a year ago None Commited changes FreePBX Contributed/bulkextensions - Persian (Iran)
a year ago psdk Translation changed FreePBX Contributed/bulkextensions - Persian (Iran)
این ماژول از فایل CSV برای وارد کردن و یا خروج گرفتن داخلی ها استفاده می کند.
a year ago psdk Translation changed FreePBX Contributed/bulkextensions - Persian (Iran)
برنامه های کاربردی
a year ago psdk Translation changed FreePBX Contributed/bulkextensions - Persian (Iran)
شما FreePBX را در حالت <b>کاربر و دستگاه</b> اجرا کرده اید
a year ago psdk Translation changed FreePBX Contributed/bulkextensions - Persian (Iran)
رمز عبور صندوق صوتی :
a year ago psdk Translation changed FreePBX Contributed/bulkextensions - Persian (Iran)
حساب کاربری صندوق صوتی فعال شده است
a year ago psdk Translation changed FreePBX Contributed/bulkextensions - Persian (Iran)
این ماژول تنها وقتی که FreePBX در حالت <b>داخلی ها</b> است کار می کند
a year ago psdk Translation changed FreePBX Contributed/bulkextensions - Persian (Iran)
این ماژول برای ورود دسته جمعی، دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد. لطفا به جای آن از ماژول Bulk Handler استفاده کنید. این دو ماژول با هم سازگار نیستند!
a year ago psdk Translation changed FreePBX Contributed/bulkextensions - Persian (Iran)
جدول زیر ستون های موجود در فایل CSV را شرح می دهد. شما می توانید به دلخواه ترتیب ستون ها را در فایل CSV تغییر دهید، یادآوری، نام هر ستون نباید تغییر کند.
a year ago psdk Translation changed FreePBX Contributed/bulkextensions - Persian (Iran)
تعیین عنوان یا موضوع ایمیل. اگر خالی باشد، عنوان پیش فرض، "حساب کاربری صندوق صوتی فعال شد"، استفاده می شود.
a year ago psdk Translation changed FreePBX Contributed/bulkextensions - Persian (Iran)
تعیین آدرس پاسخ-به برای ایمیل.اگر خالی باشد، پیش فرض سیستم استفاده می شود.
a year ago psdk Translation changed FreePBX Contributed/bulkextensions - Persian (Iran)
تعیین مقدمه ای برای ایمیل. اگر خالی بگذارید، مقدمه پیش فرض، "اطلاعات حساب کاربری صندوق صوتی شما به شرح زیر است:"، استفاده می شود.
a year ago psdk Translation changed FreePBX Contributed/bulkextensions - Persian (Iran)
تعیین ارسال کننده ایمیل.اگر خالی بگذارید، پیش فرض سیستم استفاده می شود.
a year ago psdk Translation changed FreePBX Contributed/bulkextensions - Persian (Iran)
امکان تعیین خاتمه ایمیل. اگر متنی وارد شود، این متن به انتهای ایمیل اضافه می شود.