When User Action Translation
6 months ago None Commited changes FreePBX/vmblast - Vietnamese
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/vmblast - Vietnamese
Mỗi hệ thống PBX có thể có một nhóm Voicemail Blast Group mặc định riêng. Nếu được chỉ định, các máy nhánh có thể được tự động thêm (hoặc xóa) khỏi nhóm mặc định này trong tab Extensions (hoặc Users) .<br />Làm cho nhóm này mặc định sẽ không đánh dấu check vào tùy chọn từ nhóm mặc định hiện tại nếu được chỉ định.
6 months ago None Commited changes FreePBX/vmblast - Vietnamese
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/vmblast - Vietnamese
Voicemail Blasting ( Một Mô đun của PBX)
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/vmblast - Vietnamese
Bảng mới đã được mở rộng
6 months ago PETER Translation changed FreePBX/vmblast - Vietnamese
Lỗi khi mở rộng bảng vmblast_groups
6 months ago PETER Translation completed FreePBX/vmblast - Vietnamese
6 months ago PETER New translation FreePBX/vmblast - Vietnamese
Mặc định Group Inclusion
6 months ago None Commited changes FreePBX/vmblast - Vietnamese
6 months ago None Commited changes FreePBX/vmblast - Vietnamese
6 months ago PETER New translation FreePBX/vmblast - Vietnamese
Bảng mới đã được điền
6 months ago PETER New translation FreePBX/vmblast - Vietnamese
Tài khoản của bạn không được cho phép
6 months ago PETER New translation FreePBX/vmblast - Vietnamese
Thả trường không thành công
6 months ago PETER New translation FreePBX/vmblast - Vietnamese
Lỗi khi điền vào bảng vmblast_groups
6 months ago PETER New translation FreePBX/vmblast - Vietnamese
Bạn có thể thêm một mật khẩu để xác thực trước khi cung cấp quyền truy cập vào danh sách thư thoại của nhóm này.
6 months ago PETER New translation FreePBX/vmblast - Vietnamese
Bạn có thể bao gồm hoặc loại trừ máy nhánh / người dùng này khỏi trở thành một phần của nhóm voicemail blast mặc định khi tạo hoặc chỉnh sửa. Việc chọn tùy chọn này sẽ bị bỏ qua nếu người dùng không có hộp thư thoại.
6 months ago None Commited changes FreePBX/vmblast - Vietnamese
6 months ago PETER New translation FreePBX/vmblast - Vietnamese
6 months ago PETER New translation FreePBX/vmblast - Vietnamese
Cảnh bán! Máy nhánh
6 months ago PETER New translation FreePBX/vmblast - Vietnamese
Nhóm thư thoại: