When User Action Translation
9 months ago None Resource update FreePBX/callback - Vietnamese
9 months ago None Commited changes FreePBX/callback - Vietnamese
9 months ago PETER Translation changed FreePBX/callback - Vietnamese
Số gọi lại
9 months ago PETER Translation completed FreePBX/callback - Vietnamese
9 months ago PETER New translation FreePBX/callback - Vietnamese
Nơi gửi đến người gọi mỗi khi họ được gọi lại
9 months ago None Commited changes FreePBX/callback - Vietnamese
9 months ago PETER New translation FreePBX/callback - Vietnamese
Mô tả cuộc gọi lại quá dài.
9 months ago PETER New translation FreePBX/callback - Vietnamese
Gửi đi
9 months ago PETER New translation FreePBX/callback - Vietnamese
Giây
9 months ago PETER New translation FreePBX/callback - Vietnamese
Cài đặt lại
9 months ago PETER New translation FreePBX/callback - Vietnamese
Vui lòng nhập Mô tả hợp lệ
9 months ago PETER New translation FreePBX/callback - Vietnamese
Lựa chọn: Nhập số để quay số cho cuộc gọi lại. Để phần trống này để chỉ quay số ID người gọi đến
9 months ago PETER New translation FreePBX/callback - Vietnamese
Lựa chọn: Nhập một số giây mà hệ thống sẽ chờ trước khi gọi lại.
9 months ago PETER New translation FreePBX/callback - Vietnamese
Danh sách các cuộc gọi lại
9 months ago PETER New translation FreePBX/callback - Vietnamese
Thư mục
9 months ago PETER Translation changed FreePBX/callback - Vietnamese
Nhập một mô tả cho cuộc gọi lại này.
9 months ago PETER New translation FreePBX/callback - Vietnamese
Nhập một mô tả cho cuộc gọi lại này
9 months ago PETER New translation FreePBX/callback - Vietnamese
Điểm đến sau khi Gọi lại
9 months ago PETER New translation FreePBX/callback - Vietnamese
Xóa
9 months ago PETER New translation FreePBX/callback - Vietnamese
Hoãn trước khi Gọi lại